Hoover atn264r aspirateur balai sans sac – 26,4v – 1 l